Onvlakheid

Er zijn twee soorten onvlakheid bekend: de dwarsonvlakheid die we ook vaak spoorvorming noemen en de langsonvlakheid die voorkomt bij afwijkingen in de lengterichting van het wegdek zoals golvingen of ribbels. Beide onvlakheden zorgen ervoor dat het rijcomfort voor de weggebruikers sterk afneemt en dat de verkeersveiligheid in het gedrang komt.

Gerelateerde items:

EAB

Oorzaken
De dwarsonvlakheid wordt veroorzaakt door:

- verkeersbelasting
;
- veel sporend verkeer (dus steeds in een spoor rijdend);

- zwakke stabiliteit van een of meer asfaltlagen (vermoeiing of gebrek verdichting);

- zwakke fundering
.


De dwarsonvlakheid is er in twee vormen: 

- de zeegvorm die duidt op oorzaken dieper in de wegconstructie (onderlagen, fundering); 
- de opdrukdeformatie (als gevolg van het “op” zijn van de vermoeiingseigenschappen van het asfalt in de bovenste lagen van de asfaltverharding).

Voor langsonvlakheid zijn globaal gezien twee oorzaken aan te wijzen:
- ongelijkmatige zettingen in de ondergrond;
- de verkeersbelasting.


De langsonvlakheid door zettingen ontstaat doordat het gewicht van de verhardingsconstructie op een zettingsgevoelige ondergrond drukt. Door verschillen in zetting ontstaan de (lange) golvingen. 
Specifiek voor asfaltverhardingen zijn de oneffenheden die optreden in opstelstroken voor verkeerslichten (wasbordeffect). Ook onvoldoende verankering van de deklaag op de tussenlaag is vaak de aanleiding voor ribbelvorming. In algemene zin kunnen inspectieputten, lekkende rioleringsbuizen en kolken als veroorzakers van het ontstaan van oneffenheden worden aangewezen.

Gevolgen
Is er sprake van spoorvorming dan leidt dat in de meeste gevallen tot aquaplaning op een wegdek. Dit heeft invloed op de verkeersveiligheid.

Is er sprake van langsonvlakheid, dan leidt dat tot oncomfortabel gedrag bij het rijden en dat kan de verkeersveiligheid beïnvloeden. 

Ribbelvorming bij kruisingen en verkeerslichten geeft dezelfde gevolgen. 

In alle gevallen zijn deze schades bijzonder hinderlijk voor het snelverkeer op twee wielen (motoren en scooters).

Onderhoudsmaatregelen
Dwarsonvlakheid (sporen) kunnen worden verholpen met


- het aanbrengen van Emulsie Asfalt Beton (EAB);
- een combinatie van nieuwe oppervlakbehandeling en EAB;
- licht frezen van de ruggen bij opgedrukte deformatie en aanbrengen EAB.Met behulp van de volgende onderhoudsmaatregelen kan langsonvlakheid worden aangepakt:


- vlakfrezen in lengte richting en conserveren met OB en/of EAB (zorg voor ontlasten van de fundering, (kan als de weg voldoende structurele sterkte heeft);
- bakfrezen, profileren en overlagen in geval van ontbreken structurele sterkte;
- vlakfrezen en plaatselijk uitvullen.

Voor het herstellen van wegvakken met ribbelvorming, moet het vervormde asfalt worden gefreesd en worden vervangen door:
- inlagen tot op stabiele laag en repareren met stabieler, gemodificeerd asfalt;
- ‘gewapend’ asfalt.

Red mijn Weg