Scheurvorming

Als er spanningen in de asfaltconstructie zitten en/of het asfaltbeton niet meer optimaal draagt, treedt er scheurvorming op. Aan het oppervlak ontstaan dan dwarsscheuren (loodrecht op lengterichting), langsscheuren (evenwijdig aan wegas) en/of grillige scheuren.

Oorzaken
De meest voorkomende oorzaken voor scheurvorming zijn:
- een te zware verkeersbelasting voor de asfaltconstructie;
- naden (ook in onderliggende lagen);
- reflectiescheuren vanuit de fundering, als gevolg van combinatie gebonden fundering en temperatuurspanning;
- een onjuiste mengselsamenstelling van het asfalt;
- een verouderde deklaag;
- losliggende lagen;
- onvoldoende aanbrengen van een verbredingsconstructie;
- opdooi (bij ‘natte’ fundering);
- een te smalle verharding;
- een verlaging van de grondwaterstand (in perioden van langdurige droogte);
- bomenrijen aan weerszijden van de weg (trekken in de zomermaanden veel water onder de verharding weg, waardoor uitdroging en krimp ontstaat);
- smalle wegen die zijn verbreed en versterkt met één of meer overlagingen (dat veroorzaakt een langsscheur op het grensvlak van de verbreding).

Gevolgen
Door scheurvorming kan het wegdek op de volgende manieren worden aangetast:
- door vochtindringing kan de onderliggende constructie (zoals asfalttussenlagen) of fundering worden aangetast;
- er kan versnelde scheurvorming in langsrichting optreden;
- hoge krachtwerkingen kunnen na korte tijd bij de naad in de deklaag een scheur veroorzaken, die snel doorgroeit naar het oppervlak;
- funderingslagen die (licht) gebonden zijn kunnen, evenals asfaltlagen, door vermoeiing gaan scheuren;
- er kan veroudering van het bitumen optreden, waardoor het asfalt boven in de deklaag brosser wordt en gevoeliger voor verlies van samenhang;
- het draagvermogen van de asfaltconstructie neemt sterk af;
- tijdens en na een periode van langdurige droogte kunnen in het wegdek plotseling scheuren ontstaan die niet verklaard kunnen worden door vermoeiing of gebrek aan draagkracht;

- onvlakheid;
- scheurvorming kan uiteindelijk leiden tot craquelévorming (LINK). 

Onderhoudsmaatregelen
Voor het oplossen van het schadebeeld ‘scheurvorming’ zijn verschillende onderhoudsmaatregelen mogelijk. Ingedeeld naar het type scheur, kunnen de volgende technieken worden ingezet:

Lichte scheuren (microscheuren)
- het aanbrengen van een oppervlakbehandeling 

- het sealen van de deklagen

Matige tot ernstige scheuren
- scheurvullingen

Langsscheuren / dwarsscheuren
- scheurvullingen
- oppervlakbehandeling
- oppervlakbehandeling in combinatie met emulsieasfaltbeton (OB+EAB)
- bakfrezen en inlage
- bakfrezen, inlage en overlaging
- overlaging
- overlaging met inbouw SAMI (Stress Absorbing Membrane Interlayer)
- overlaging met inbouw wapening

Red mijn Weg