Emulsie Asfalt Beton


Emulsieasfaltbeton (EAB) is een koud, energievriendelijk bereid mengsel van mineraalaggregaat (steenslag, brekerzand en stof), een gemodificeerde bitumenemulsie, cement en water. EAB wordt op locatie op de weg in een continu mengproces met één en dezelfde machine bereid en verwerkt.

Productie/voordelen

De techniek met emulsieasfaltbeton is een optimale onderhoudsmaatregel, mits de onderliggende constructie/deklaag de juiste voorbehandeling krijgt.
Voordelen van EAB zijn:

- structurele, ernstige schade wordt gerepareerd;

- het is stofvrij;

- er treden geen verontreinigingen op het te behandelen wegdek op.Werking/doel

Emulsieasfaltbeton als product wordt op locatie in een arbeidsgang aangebracht op de deklaag van bestaande wegen. Het wordt toegepast om deklagen in diverse samenstellingen (dichtasfalt, geconserveerde deklagen en steenrijke mengsels) te conserveren. De conservering is gericht op het terugbrengen van vlakheid, stroefheid en textuur. Emulsieasfaltbeton wordt daarom ook wel rijspoorvulling of textuurverbetering genoemd. Het kan ook als profileerlaag, als dunne deklaag of als rafelingscorrigerende maatregel op ZOAB en hechtlagen voor asfaltwapening worden ingezet.

Door het aanbrengen van de EAB wordt het wegdek vlak, homogeen van textuur en weer voldoende stroef. Door te kiezen voor specifieke steenslagen (korrelgradering, kleur) kan het wegdekprofiel meer visueel en akoestisch worden ingedeeld en wordt voor weggebruikers duidelijk waar ze wel en niet mogen komen.Aandachtspunten

Bij verwerking
Afhankelijk van de locatie, het tijdstip van aanbrengen en de doelstellingen van de opdrachtgever, wordt in overleg met de EAB-specialist de EAB-mix en het type steenslag bepaald. Maar ook de conditie van het wegdek en de aard van het wegdek zijn mede bepalend voor de exacte manier van productie en verwerking.Levensduur

Aangebracht op een acceptabele ondergrond (dus niet op volledige craquelé) heeft EAB als aangebrachte conservering zelf een levensduur van 7 tot 9 jaar. Of de te conserveren weg zelf ook zo lang meegaat, is afhankelijk van de aanwezige structurele schade aan de constructie. De conservering is immers primair gericht op textuur/deklaagverbetering en het vereffenen van onvlakheden.Regelgeving
EAB staat beschreven in de Standaard RAW bepalingen 2005. De technische bepalingen van de Standaard RAW bepalingen 2010 liggen binnenkort ter visie. Voor EAB geldt formeel ook een CE-markering. Opdrachtgevers en specialisten in oppervlakbehandeling kiezen voor CE-markering in die gevallen waar de kennis en kunde van de oppervlakbehandeling echt de verantwoordelijkheid is van de opdrachtnemer. Alle Nederlandse specialisten zijn CE-gecertificeerd.Milieu
Van EAB is een formeel vastgesteld MRPI (milieurelevant productinformatieblad) beschikbaar. Dit vormt de basis voor duboCalc. Het product scoort een goede mki-waarde en is in de afweging met warme conserveringslagen zonder meer interessant.Geschikt
EAB is geschikt voor:
- het tegengaan en opheffen van rafeling;

- het vereffenen van dwarsonvlakheid (spoorvorming);

- het verbeteren van de veiligheid en stroefheid van een deklaag.